in

D I S P O Z I Ț I A  NR. 1 din 04 ianuarie 2022 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ

 

             Având în vedere necesitatea adoptarii în regim de urgenţă a unor hotărâri pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Castelu;

În baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” şi alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (4) şi alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” şi cele ale art. 197, alin. (4), precum şi cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Emite următoarea DISPOZIŢIE:

 

Art. 1 – Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndata Consiliul Local al comunei Castelu în data de 07.01.2022, ora 13.00, care se va organiza şi desfăsura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, str. Republicii, nr. 56, cu prezenţă fizică/online –   telefon,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Castelu pentru perioada ianuarie – martie 2022 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziţiei primarului comunei nr. 408 din 22 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului annual de execuţie a bugetului local al comunei Castelu, la data de 31.12.2021- inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Castelu din anul 2021 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor din contractul de delegare a gestiunii unei părți a serviciului public de salubrizare al comunei Castelu, judeţul Constanța, nr. 9031/23.10.2018 prin act adițional – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract – cadru între comuna Castelu și societatea GREENPOINT MANAGEMENT S.A. (OIREP) în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectare și transport separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje) la nivelul comunei Castelu, județul Constanța – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Comuna Castelu – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Castelu în anul şcolar 2022-2023 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.

 

Art. 2  Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi o va face publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum şi prin publicare la afişierul din sediul Primariei comunei Castelu şi în Monitorul Oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro.

 

       Castelu: 04.01.2022

 

               PRIMAR ,                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                                                                          SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI, 

                                         

         Nicolae ANGHEL                                                     Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Informare publică: Lipsă apă în mai multe zone din municipiul Constanța!

Ce masina colorata are Dorian Popa