in

D I S P O Z I T I A NR. 131 din 06 aprilie 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU IN SEDINTA ORDINARA

Primarul comunei Castelu, judetul Constanta, domnul Anghel Nicolae,
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor hotarari;
In baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 133, alin. (2), lit. ,,a”, art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (3), lit. ,,b”si alin. (5), cele ale
art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din
Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

D I S P U N E:
Art. 1 – Se convoacă în şedinţa ordinara Consiliul Local al comunei Castelu în data de 14.04.2021, ora 15,00
, care se va organiza si desfasura in in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de
festivitati, str. Republicii, nr. 56, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Castelu
pentru anul 2021 – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei anuale de investitii a comunei Castelu pentru anul
2021 – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
al comunei Castelu, judetul Constanta – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
4. Intrebări, interpelări, petiții.
Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugati sa se prezinte in data de 13.04.2021, ora
1500 in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str.
Republicii, nr. 56, in vederea avizarii proiectelor de hotarari, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul 1 si 2,
Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 1 si 2 si Comisia nr. 3 pentru punctul 3, precum si pentru a formula si
depune amendamente asupra acestora.
Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o
va face publica prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum si prin publicare la
afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si in Monitorul oficial al comunei pe site – ul
www.primariacomuneicastelu.ro,
Castelu: 06.04.2021
PRIMAR ,
Nicolae ANGHEL

 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Se oprește apa în localitățile Amzacea, Pelinu, Comana și Tătaru!

INVITATIE