in

D I S P O Z I T I A NR. 165 din 12 mai 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU IN SEDINTA ORDINARA

Primarul comunei Castelu, judetul Constanta, domnul Anghel Nicolae,
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor hotarari;
In baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (3), lit. ,,b”si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1 – Se convoacă în şedinţa ordinara Consiliul Local al comunei Castelu în data de 20.
05.2021, ora 15,00 , care se va organiza si desfasura în incinta Anexei Sediului administrativ al
Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, cu prezenţă fizică/online –
telefon, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea declararii unor bunuri de interes public si actualizarea valorii de inventor pentru unele bunuri aflate in domeniul public al Comunei Castelu concesionate prin Contractul de delegare de Gestiune catre S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta, in vederea incheierii Protocolului de Predare – Primire a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apa din satul Nisipari – initiator Primar Nicolae Anghel;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judetul Constanta – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
3. Proiect de hotarare privind emiterea catre CONPET S.A. Romania a ACORDULUI privind accesul in teren si folosinta temporara a suprafetei de 2.531 m.p. din Tarla 96, parcela A34/1/2 si De 34/6, pentru o perioada de 12 luni in vederea realizarii lucrarilor la obiectivul: ,, Inlocuire conducta titei Ø 20″ Constanta – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)” – initiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
4. Intrebari, interpelari, petitii.

 

Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugati sa se prezinte in data de 19.05.2021, ora 1500 in incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitati, str. Republicii, nr. 56, in vederea avizarii proiectelor de hotarari, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul 1, 2 si 3, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 2 si Comisia nr. 3 pentru punctul 2 si 3 precum si pentru a formula si depune amendamente asupra acestora.
Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o va face publica prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum si prin publicare la afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si în Monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro,

Castelu: 12.05.2021

PRIMAR , CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

Nicolae ANGHEL Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Se continuă investițiile cu fonduri europene în infrastructura de apă și apă uzată din județul Constanța

INVITATIE – NR. 4.760/12.05.2021