in

Primăria Castelu / DISPOZIȚIA NR. 341 din 26 SEPTEMBRIE 2022

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI CASTELU ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

 

            Primarul comunei Castelu, judetul Constanta, domnul Anghel Nicolae,

Având în vedere necesitatea adoptarii unor hotarari;

În baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 133, alin. (2), lit. ,,a”, art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (3), lit. ,,b”si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1 – Se convoacă  în şedinţa extraordinară Consiliul Local al comunei Castelu în data de 30.09.2022, ora 14.00, care se va organiza și desfăşura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, str. Republicii, nr. 60, judeţul Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Castelu pe anul 2022 – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  și completării  inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Castelu, judeţul Constanţa – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de reevaluare nr. P22122/20.09.2022 pentru imobilul situat în intravilanul localității Nisipari, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Com. Castelu, nr. cad. 103265, Zona Microfermă – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de reevaluare nr. P22123/20.09.2022 pentru imobilul situat în intravilanul localității Nisipari, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1B, Com. Castelu, nr. cad. 103264, Zona Microfermă – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 6. Privind aprobarea raportului de reevaluare nr. P22124/20.09.2022 pentru imobilul situat în intravilanul localității nisipari, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1C, com. Castelu, nr. Cad. 103266, Zona Microfermă – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 7. Privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 1624 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în zona microfermă, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, sat Nisipari, comuna Castelu, judeţul Constanța, aprobarea documentației de licitație și a caietului de sarcini – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 8. Privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 2.025 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în Zona Microfermă, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1B, sat Nisipari, comuna Castelu, judeţul Constanța, aprobarea documentației de licitație și a caietului de sarcini – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 9. Privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 2.373 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în Zona Microfermă, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1C, sat Nisipari, comuna Castelu, judeţul Constanța, aprobarea documentației de licitație și a caietului de sarcini – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 10. Privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexa privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Castelu, județul Constanta” în cadrul planului național de redresare și reziliență – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;
 11. Privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN – iniţiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel;

Art. 2 Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte în data de  29.09.2022, ora 14.00 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 60, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctul nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11,  Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 10 și Comisia nr. 3 pentru punctul nr. 2 precum și pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.

Art. 3 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Instituţiei Prefectului si o va face publica  prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale  precum si prin publicare la afisierul din sediul Primariei comunei Castelu si in Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro,

Castelu: 26.09.2022

PRIMAR ,                             

Nicolae ANGHEL               

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI,

Corneliu MIHON

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Teodor Nita lupta pentru salvarea Deltei Dunării

Monumentele deznădejdii