in

PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR. 56 din 26 MAI 2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI A NUMĂRULUI DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA

Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanța, întrunit în ședință ordinară la data de 03.06.2022;

Văzând adresa nr. 8737 din 18.04.2022 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa privind numărul maxim de posturi pentru comuna Castelu;

Ţinând cont de necesitatea aprobării organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu;

Având în vedere:

– Raportul nr. 6.384/1/26.05.2022 al compartimentului de specialitate;

– Referatul de aprobare nr.6.386/1/26.05.2022 elaborat de Primarul comunei Castelu;

– Raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul  Consiliului Local al comunei Castelu;

– Hotărârea Consiliului local nr. 9/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2022, cu modificările ulterioare;

În  conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1071/04.10.2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

– Legii nr. 317 din 28.12.2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.238/28.12.2021);

– Legii nr. 318 din 28.12.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,a” și alin. (3), lit. ,,c”, art. 391 – 392, cele ale  art. 405, art.407, art. 409, alin. (1), precum şi cele ale art. 539 – 540 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, alin. (4), precum şi cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

     Art.1. Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, conform anexelor nr. 1 şi 2  care fac parte integrantă din prezentul Proiect de Hotărâre.

     Art.2. Hotărârea Consiliului local nr. 43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Castelu, Judeţul Constanţa, modificată, îşi incetează aplicabilitatea.

  Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Castelu, Compartimentului Contabilitate – financiar,  responsabilului cu atribuţii de gestionare curentă a resurselor umane în vederea aducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare in Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

        Castelu: 26.05.2022

 

INIŢIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

 Nicolae ANGHEL

  Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abţineri şi …voturi împotrivă, din totalul de 15 consilieri in funcţie.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PRIMARIA CASTELU / INVITAŢIE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din 26 MAI 2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ ÎN SUMĂ DE 500 LEI, DOAMNEI ȘABAN ANIFE, REPREZENTÂND CHELTUIELI DE ÎNMORMANTARE PENTRU ȘABAN CICEK