in

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din 26 MAI 2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ ÎN SUMĂ DE 500 LEI, DOAMNEI ȘABAN ANIFE, REPREZENTÂND CHELTUIELI DE ÎNMORMANTARE PENTRU ȘABAN CICEK

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.06.2022;

Văzând cererea nr. 236/07.01.2022 a doamnei Șaban Anife privind acordarea unui ajutor de urgenţă, în vederea acoperirii unei parţi din cheltuielile de înmormantare pentru nepotul său Șaban Cicek;

Analizând Referatul de aprobare nr. 6.389/2/26.05.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în sumă de 500  lei, doamnei Șaban Anife, reprezentând cheltuieli de înmormantare pentru Șaban Cicek, elaborat de dl primar Nicolae Anghel;

Ținând cont de Referatul de anchetă socială nr. 236/29.04.2022 întocmit de compartimentul  Asistenţă socială şi Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 din cadrul Consiliului local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 9/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2022, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,d” și alin. (7), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 139, alin. (1) , cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, precum şi cele ale art. 243, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

            Art. 1(1)  Aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în sumă de 500 lei doamnei Șaban Anife, CNP 2771107135937, cu domiciliu în sat Castelu (Com. Castelu), str. Garoafelor, nr. 23,  judeţul Constanţa, în vederea acoperirii unei părți din cheltuielile de înmormantare pentru nepotul său Șaban Cicek, având ultimul domiciliu în sat Castelu (Com. Castelu), str. Garoafelor, nr. 23, judeţul Constanţa.

                   (2)  Plata se va face în baza documentelor justificative privind suportarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

Art. 2 – Secretarul   general al comunei va comunica prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului – judeţul Constanţa, primarului comunei şi compartimentului contabilitate-financiar.

Castelu: 26.05.2022

 INIȚIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

 Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR. 56 din 26 MAI 2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI A NUMĂRULUI DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 din 26 MAI 2022 PRIVIND APROBAREA STABILIRII PREȚULUI LA CONSUMUL DE APĂ PENTRU LOCUITORII DIN CADRUL FERMEI NR. 3