in

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 din 26 MAI 2022 PRIVIND APROBAREA STABILIRII PREȚULUI LA CONSUMUL DE APĂ PENTRU LOCUITORII DIN CADRUL FERMEI NR. 3

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.06.2022;

Ţinând cont de necesitatea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru funcţionarea puţului de alimentare cu apa din cadrul Fermei nr 3;

Având în vedere:

–  Raportul nr. 6.384/3/26.05.2022 al compartimentului de specialitate;

–  Referatul de aprobare nr. 6.386/3/26.05.2022, elaborat de Primarul comunei Castelu;

–  Proiectul de hotărâre nr. 52/26.05.2022 privind aprobarea stabilirii prețului la consumul de apă pentru locuitorii din cadrul Fermei nr. 3 Castelu  – iniţiator primar Anghel Nicolae;

–  Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local;

– Hotărârea Consiliului local nr. 9/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2022, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu:

– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi cele ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (d) și alin. (7) lit. (n) şi cele ale art. 136, alin. (1 – 5)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, alin. (4), precum şi cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

              Art. 1. Aprobarea stabilirii preţului la consumul de apă pentru locuitorii din cadrul Fermei nr. 3, la 4,00 lei /mc de apă consumată.

Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.07.2022.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

           Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Contabilitate – financiar, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum și prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

         Castelu: 26.05.2022 

INIŢIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

      Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139 alin. (3), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de … voturi pentru, …abțineri şi … voturi împotrivă, din totalul de …consilieri prezenți și 15 consilieri în funcţie.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din 26 MAI 2022 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ ÎN SUMĂ DE 500 LEI, DOAMNEI ȘABAN ANIFE, REPREZENTÂND CHELTUIELI DE ÎNMORMANTARE PENTRU ȘABAN CICEK

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 59 DIN 26 MAI 2022 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU, JUDEŢUL CONSTANŢA ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,APĂ-CANAL CONSTANŢA”