in

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.59 din 23.08.2021

PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA, PENTRU ANUL 2021
Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanta, întrunit în ședintă ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 8144/1/23.08.2021 al Compartimentului Contabilitate – financiar;
– Referatul de aprobare nr. 8145/1/23.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021 elaborat de Primarul comunei Castelu;
– Hotararea Consiliului local nr. 34/18.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2021, cu rectificările ulterioare;
Văzând:
– Adresa nr.26633 din 29.07.2021 a Consiliului Județean Constanța – Direcția Generală Economico-Financiară, Serviciul Buget, primită și înregistrată la Primăria Comunei Castelu sub nr. 7501 din 02.08.2021 prin care ni se adduce la cunoștiință că prin Hotărârea nr.170 din 28.07.2021, s-a repartizat comunei Castelu suma de 100.000 lei;
Tinand cont de prevederile:
– art.120 alin. (1) și art.121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
– art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
– art.7 alin.2 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu:
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 19, alin. (1), lit ,,a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare,;
– O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobata cu modificari prin Legea nr. 293/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 15 din 08.03.2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2021 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 239/ 09-03-2021);
– Prevederile Legii nr. 16 din 08.03.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
– Prevederile art, IX, din O.U.G. nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b” și alin. (4) lit. ,,a” si cele ale art. 136, alin. (1 – 5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2. Anexele Hotărârii Consiliului Local Castelu nr. 34 din 18.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2021, cu rectificările ulterioare se înlocuiesc cu anexele prevăzute la art. 1.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compatimentul Contabilitate – financiar, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale, precum si prin publicare în monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.
INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, cu un nr … de voturi pentru, … abțineri și …. voturi împotrivă, din totalul de 15 consilier în funcție.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

RAPORT

PROIECT DE HOTARARE NR.61 din 23.08.2021