in

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.60 din 23.08.2021

PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE MAJORARI A CONTRIBUABILILOR CARE ÎȘI PLATESC TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE PANA LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2021

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021;
Tinand cont de necesitatea cresterii gradului de colectare și plata a taxelor si impozitelor locale;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 8145/2/23.08.2021 privind aprobarea scutirii de majorari a contribuabililor care îsi platesc taxele și impozitele locale pana la data de 30 noiembrie 2021 – elaborat de primarul comunei dl. Nicolae Anghel;
– Raportul biroului contabilitate – financiar nr. 8144/2/23.08.2021;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale art. 27 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b” și alin. (4) lit. ,,c” si cele ale art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrat, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 – (1) Aprobarea scutirii de majorari a contribuabililor care își plătesc taxele și impozitele locale până la data de 30 noiembrie 2021.
(2) Scutirile se aplica pentru taxele si imozitele prevazute de art. 185, alin. (1) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, începand cu data de 01.09.2021.
Art. 2 – Prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 53/08.08.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante contribuabililor persoane fizice din comuna Castelu, se aplica in mod corespunzator.
Art. 3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Castelu, prin aparatul său de specialitate.
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Contabilitate – financiar, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale, precum si prin publicare in Monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

Castelu: 23.08.2021
INITIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

REFERAT DE APROBARE

RAPORT