in

PROIECT DE HOTARARE NR.61 din 23.08.2021

PRIVIND APROBAREA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.43 DIN 20.05.2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI A STATULUI DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA

Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanta, întrunit în ședintă ordinară din data de 31.08.2021;
Ținând cont de răspunsul Instituției Prefectului Județul Constanța nr.18914 din 27.07.2021 la adresa noastră înregistrată la nr. 5709 din data de 11.06.2021 prin care solicitam în urma verificării legalității Hotărârilor Consiuliului Local nr.42-44/2021 să ni se comunice avizul privind Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa;
Având în vedere:
– Raportul nr. 8144/3/23.08.2021 întocmit de Secretarul general al comunei Castelu;
– Referatul de aprobare nr. 8145/3/23.08.2021 prin care primarul comunei Castelu propune aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa;
În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legsilativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,a” și alin. (3), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1) și cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1. – Aprobarea modificării Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa, se va modifica și va avea următorul cuprins: ” În vederea aplicării prevederilor legale prevăzute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la reorganizarea autorității publice locale, se prevede un termen de 30 zile calendaristice de la data adoptării prezentei Hotărâri”.

Art.2. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, judeţul Constanţa, rămân neschimbate.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane şi va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale, precum si prin publicare in monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

Castelu: 23.08.2021

INIȚIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

NICOLAE ANGHEL
Prezenta hotărâre a fost adoptata conform art. 139 alin. (3), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abtineri si …voturi impotriva, din totalul de … consilieri prezenti si 15 consilieri in funcție.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.59 din 23.08.2021

RAPORT