in

PROIECT DE HOTARARE NR. 62 din 23 august 2021

PRIVIND APROBAREA CARNETULUI CU DOCUMENTELE DE MOBILIZARE PENTRU PERIOADA 2021 – 2024

Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanta, întrunit în ședintă ordinară din data de 31.08.2021;
Văzând adresa nr.316 CI/24.06.2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Constanta;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 8144/4/23.08.2021 al Secretarului general al comunei Castelu;
– Referatul de aprobare nr. 8145/4/23.08.2021 al Primarului comunei Castelu privind aprobarea carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2021 – 2024;
Tinand cont de prevederile legale :
– Art.120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin (2) din Constitutia României, republicată;
– Art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
– Art.7 alin.2 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor normative, republicată;
În conformitate cu prevederile:
– Art. 41 şi art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 11 şi art. 62 dîn Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003, aprobate prin HGR nr. 370/2004;
– Art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi în timpul stării de război, cu modificările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,d” coroborat cu alin.(7) lit.”h” și alin. (4) lit. ,,c” si cele ale art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrat, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(3) lit.”i”, art. 196, alin. (1), lit. ,,a”, cele ale art. 197, alin. (4) și cele ale art.240 precum și cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PROPUNE:
Art. 1. Aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2021 – 2024.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Secretarul general al comunei, Compartimentul Contabilitate – financiar, Compartimentul SVSU, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale, precum si prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul www.primariacomuneicastelu.ro prin grija secretarului general al comunei.

Castelu: 23.08.2021
INITIATOR,

PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

 

Nicolae ANGHEL

Prezenta hotărâre a fost adoptata conform art. 139 alin. (3), lit. ,,i” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, , cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abtineri si …voturi împotriva, din totalul de 15 consilieri in functie.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT DE HOTARARE NR. 64 din 23 august 2021

REFERAT DE APROBARE