in

PROIECT  DE HOTĂRÂRE   NR. 75 din 12 AUGUST 2022

PENTRU APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COMODAT PRIVIND FOLOSINȚA CU TITLU GRATUIT A CAPACITĂȚILOR ENERGETICE REALIZATE DE U.A.T. COMUNA CASTELU, LOCALITATEA CASTELU PENTRU ”REȚEA ELECTRICĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMA 3, STR. 1 MAI, LOCALITATEA CASTELU, COMUNA CASTELU JUDEȚUL CONSTANȚA”

 

Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanța, întrunit în ședință ordinară;

          Având în vedere:

  • Răspunsul nr. 9219/11.08.2022 E-Distribuție Dobrogea S.A la adresa Primăriei

comunei Castelu nr.7936/2022 privind predarea capacităților energetice din Ferma nr.3 Castelu;

  • Referatul de aprobare al Primarului comunei Castelu pentru aprobarea încheierii

Contractului de comodat privind folosința cu titlu gratuit a Capacităților energetice realizate de U.A.T. Comuna Castelu, Localitatea Castelu pentru ”Rețea electrică de alimentare cu energie electrică Ferma 3, str. 1 Mai, Localitatea Castelu, Comuna Castelu Județul Constanța”, înregistrat sub nr. 9.241/1/12.08.2022, elaborate de dl Nicolae Anghel – primarul comunei;

– Raportul de specialitate al Compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 9.229/1/11.08.2022;

–   Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului local;

–   Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 17.01.2019 privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Castelu, în domeniul public al comunei Castelu;

           În conformitate cu prevederile:

  • Anexei la Ordinul ANRE nr. 205/28.10.2020 pentru aprobarea Metodologia privind

reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice;

  • Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

          În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,c” și alin. (6) lit. ,,a” și cele ale art. 136, alin.

(1 – 5)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul art. 139, alin. (3), lit. ,,g”, art. 196, alin. (1), lit. ,,a” și cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

SE PROPUNE:

 

            Art. 1. –  Aprobarea încheierii Contractului de comodat privind folosința cu titlu gratuit a Capacităților energetice realizate de U.A.T. Comuna Castelu, Localitatea Castelu pentru ”Rețea electrică de alimentare cu energie electrică Ferma 3, str. 1 Mai, Localitatea Castelu, Comuna Castelu Județul Constanța”.

           Art. 2. –  Împuternicirea primarului comunei Castelu, domnul Anghel Nicolae, posesor al C.I. seria K.Z., nr. 358538, eliberată de S.P.C.L.E.P. Castelu, la data de 31.05.2016,  pentru a semna Contractul de comodat privind folosința cu titlu gratuit a Capacităților energetice realizate de U.A.T. Comuna Castelu, Localitatea Castelu pentru ”Rețea electrică de alimentare cu energie electrică Ferma 3, str. 1 Mai, Localitatea Castelu, Comuna Castelu Județul Constanța”.

          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate şi E- Distribuţie Dobrogea S.A. Constanța, prin grija secretarului general al comunei.

 

                     Castelu: 12.08.2022

 

 

INIȚIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

  Nicolae ANGHEL

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139 alin. (3), lit. ,,g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abțineri și …voturi împotrivă, din totalul de 15 consilieri în funcție.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Atenție, se oprește apa în mai multe zone din Constanța!

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din 12 AUGUST 2022