in

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din 12 AUGUST 2022

PRIVIND APROBAREA  MODIFICĂRII  ȘI COMPLETĂRII  INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI CASTELU, JUDEŢUL CONSTANŢA

Consiliul local a1 comunei Castelu, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  19 august 2022;

Având în vedere:

– Raportul nr. 9.227/11.08.2022 al Compartimentului Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile;
– Referatul de aprobare nr. 9.241/2/12.08.2022 şi Proiectul de hotărâre nr. 76 din 12.08.2022  privind  aprobarea modificării  şi completării  inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Castelu, Judeţul Constanţa, iniţiator Anghel Nicolae – primarul comunei Castelu;

– Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local;

Văzând:

  • Hotărârea Consiliului local nr.95/25.11.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul privat al comunei Castelu, asa cum a fost  modificată şi completată ulterior prin Hotărârile Consiliului local;

  • Raportul de evaluare a valorii de piață pentru imobilul teren intravilan cu destinația de

construcții de locuințe, situat în comuna Castelu, sat Castelu, str. Stadion, nr. 5A, județul Constanța;

– Planul de situație pentru terenul Np 31 în suprafață de 7,4578 ha, situat în extravilanul localității Castelu;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392 din 14 mai 2020 privind

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţelor;

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (6), lit. ,,b” și alin. (7) lit. ,,n”, cele ale art. 354 – 355, si cele ale art. 357, precum şi cele ale art. 362, alin. (2 – 3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, alin. (1 – 4), precum şi cele ale art. 243, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 – Aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniul privat al comunei Castelu, Judeţul Constanţa prin adaugarea unor bunuri la poziţiile nr. 38 – 39. Art. 2 – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Castelu, Judeţul Constanţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 95/25.11.2008,  aşa cum a fost modificată ulterior prin Hotărârile Consiliului local, se modifică şi se completează conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei, Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public şi privat al comunei Castelu, Compartimentului Contabilitate – financiar, Compartimentului Registru agricol şi cadastru, autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale şi publicare in Monitorul oficial local pe site-ul Primariei www.primariacomuneicastelu.ro

 

        Castelu: 12.08.2022

  

INIŢATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

        Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139 alin. (3), lit. ,,g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abţineri şi …voturi împotrivă, din totalul de …consilieri prezenţi şi 15 consilieri în funcţie.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT  DE HOTĂRÂRE   NR. 75 din 12 AUGUST 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din 12 august 2022