37.4 C
Constanța
luni, iulie 15, 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88 din 17 noiembrie 2021

PRIVIND APROBAREA SITUAȚIEI FINANCIARE TRIMESTRIALE, PRECUM ŞI A CONTURILOR DE EXECUŢIE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.09.2021

Consiliul Local al comunei Castelu, judeţul Constanţa, întrunit în ședintă ordinară din data de 29.11.2021;

Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr. 11.466/17.11.2021 al Compartimentului Contabilitate – financiar;
– Referatul de aprobare nr. 11476/1/17.11.2021 al Primarului comunei Castelu privind aprobarea Situaţiei financiare trimestriale, precum şi a conturilor de execuţie evidenţiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 30.09.2021;

– Hotărârea Consiliului local nr. 34/18.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2021, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu:

– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/18.02.2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

– Hotararea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Prevederile  Legii nr. 15 din 08.03.2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2021 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 236 / 12-03-2021);

– Prevederile Legii nr. 16 din 08.03.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,b” şi alin. (4) lit. ,,a” şi cele ale art. 136, alin. (1 – 5)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, alin. (4), precum şi cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea Situaţiei financiare trimestriale, precum şi a conturilor de execuţie evidenţiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 30.09.2021, conform anexelor nr.1 și nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Contabilitate – financiar, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro prin grija secretarului general al comunei.

          Castelu: 17.11.2021

INIŢIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI CASTELU, 

Nicolae ANGHEL

        Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139 alin. (3), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abţineri şi …voturi împotrivă, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

Cele mai citite

O resedinta pe masura averii / Raica Mugurel a inceput modificarea vilei Cerchez din zona veche

Cea mai impozanta cladire din Peninsula a ajuns in...

Oil Terminal cu o noua infatisare

Sediul administrativ de pe Caraiman a fost renovat si...

In sfarsit a gasit o intrebuintare / Talpes Jr. dă spectacole in fosta Gradina Tomis

Prin SC Alt Trend MG, juniorul Talpes Giuliano a...

Ce masina conduce George Simion de la AUR

Banuitor si circumspect, asa il putem evalua pe seful...

O masina pe masura lui Gabriel Comanescu?

De obicei – se compenseaza ceva, atunci cand umbli...
spot_img

Pe aceeasi tema

Topicuri

Colectia de milioane! Masinile lui Odagiu, „bat” spre 2.500.000 Euro

Greu de crezut, dar colectia apartine unui afacerist local....

Odagiu defileaza cu Rolls Royce-ul Spectre pe Tomis

Epatare e putin spus. O masina ce poate ajunge...

Odagiu e prezent mereu la blocul de pe Primaverii

Isi parcheaza Bentley-ul peste drum, direct pe trotuar. In documentele...

Ce masina conduce George Simion de la AUR

Banuitor si circumspect, asa il putem evalua pe seful...

O masina pe masura lui Gabriel Comanescu?

De obicei – se compenseaza ceva, atunci cand umbli...

Bucovala & compania

Singur la masa, e usor abatut si cam trist. Cand...

Il puteti gasi mereu pe Grivitei

Fostul vice are un program previzibil. Mereu -  dimineata...

Categorii populare

spot_imgspot_img