in

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 din 17.11.2021

PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE MAJORĂRI A CONTRIBUABILILOR CARE ÎȘI PLĂTESC TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE PÂNĂ LA DATA DE 31 MARTIE 2022

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2021;

Ţinând cont de  necesitatea creşterii gradului de colectare și plată a taxelor şi impozitelor locale;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 11.474/5/17.11.2021 privind aprobarea scutirii de majorări a contribuabililor care îşi plătesc taxele şi impozitele locale până la data de 31 martie 2022 – elaborat de primarul comunei dl. Nicolae Anghel;

– Raportul compartimentului contabilitate – financiar nr. 11467/17.11.2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 27 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. ,,b” şi alin. (4), lit. ,,c” şi cele ale art. 136, alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, alin. (4), precum şi cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1(1) Aprobarea scutirii de majorări a contribuabililor care îşi plătesc taxele şi impozitele locale până la data de 31 martie 2022.

(2) Scutirile se aplică pentru taxele şi imozitele prevăzute de art. 185, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începand cu data de 01.12.2021.

             Art. 2 – Prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 53/08.08.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante contribuabililor persoane fizice din comuna Castelu, se aplică în mod corespunzător.

             Art. 3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Castelu, prin aparatul său de specialitate.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Contabilitate – financiar, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

Castelu: 17.11.2021

INIŢIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 91 DIN 17.11.2021

RAPORT – Nr. 11.465/17.11.2021