in

PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR. 94 din 17 noiembrie 2021

PRIVIND REVOCARAEA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 44 din 20 MAI 2021 PRIVIND EMITEREA CĂTRE CONPET S.A. ROMANIA A ACORDULUI PRIVIND ACCESUL IN TEREN ŞI FOLOSINŢA TEMPORARĂ A SUPRAFEŢEI DE 2.531 M.P. DIN TARLA 96, PARCELA A34/1/2 SI DE 34/6, PENTRU O PERIOADĂ DE 12 LUNI IN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL: ,, ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI  Ø 20″ CONSTANŢA – C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13.600 M)”

Consiliul local a1 comunei Castelu, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  29.11.2021;

Văzând adresa nr. 28121/02.11.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, primită şi înregistrată la Primăria comunei Castelu sub nr. 11.010/05.11.2021 prin care se solicit revocarea H.C.L. nr. 44/20.05.2021;

Având în vedere:

– Raportul nr. 11.473/7/17.11.2021 întocmit de Secretarul general al comunei Castelu;

– Referatul de aprobare nr. 11.474/7/17.11.2021 prin care primarul comunei Castelu propune        revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 44 din 20 mai 2021 privind emiterea către CONPET S.A. Romania a ACORDULUI privind accesul in teren şi folosinţa temporară a suprafeţei de 2.531 m.p. din Tarla 96, parcela A34/1/2 si De 34/6, pentru o perioadă de 12 luni in vederea realizării lucrărilor la obiectivul: ,, Înlocuire conductă ţiţei  Ø 20″ Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)”;

  • Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legsilativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În baza prevederilor art. 129, alin. (14), din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 139, alin. (1) și cele ale art. 197,  precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 – Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului local nr. 44 din 20 mai 2021 privind emiterea către CONPET S.A. Romania a ACORDULUI privind accesul in teren şi folosinţa temporară a suprafeţei de 2.531 m.p. din Tarla 96, parcela A34/1/2 si De 34/6, pentru o perioadă de 12 luni in vederea realizării lucrărilor la obiectivul: ,,Înlocuire conductă ţiţei  Ø 20″ Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)”.

 

   Art. 2 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate, CONPET S.A. România, compartimentului Registru agricol şi cadastru şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro.

 Castelu: 17.11.2021 

INIŢIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

  

Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abţineri şi …voturi împotriva, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

C O N V O C A T O R – 11471/17.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din 17 NOIEMBRIE 2021