in

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din 17 NOIEMBRIE 2021

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PE DURATĂ DETERMINATĂ A SUPRAFEŢEI DE 2.531 MP DIN TARLA  96, PARCELA A34/1/2 ŞI DE 34/6, PENTRU O PERIOADĂ DE 12 LUNI ÎN VEDEREA REALIZĂRII LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL: ,, ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI  Ø 20″ CONSTANŢA – C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13.600 M)”

Consiliul local a1 comunei Castelu, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de  29.11.2021;

Văzând adresa nr. 11896/06.04.2021 a CONPET S.A. Romania, inregistratţ la Primaria comunei Castelu sub nr. 2.594/08.04.2021, prin care solicita emiterea acordului privind accesul în teren şi folosinţa terenului în suprafaţă de 2.531 mp în vederea asigurării funcţionării şi exploatării optime a conductei de transport ţiţei în zona comunei Castelu, Judeţul Constanţa;

Având în vedere:
– Raportul nr. 11.473/8/17.11.2021 al Compartimentului Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile;

– Referatul de aprobare nr. 11.474/8-17.11.2021 privind închrierea pe durată determinată a suprafeţei de 2.531 m.p. din Tarla 96, parcela A34/1/2 şi De 34/6, pentru o perioadă de 12 luni în vederea realizării lucrărilor la obiectivul: ,,Înlocuire conductă ţiţei  Ø 20″ Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)”;

– Raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Castelu;
– Hotărârea  Consiliului local nr. 95/25.11.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Castelu, judeţul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 904/22.08.2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1139/30.08.2006, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art. 297 alin. (1), art. 354-355, cele ale art. 362 alin. (3), precum şi cele ale art. 364 alin. (3) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.6 lit ,,c” şi  art.9, lit.,,b” şi cele ale art. 10 alin. (2) din Legea nr.238/2004 privind Legea petrolului, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (6), lit. ,,a” şi ,,b” şi cele ale art. 139, alin. (3), lit. ,,g” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, precum şi cele ale art. 243, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 – Aprobarea închirierii pe durată determinată a suprafeţei de 2.531 mp din tarla  96, parcela A34/1/2 şi De 34/6, pentru o perioadă de 12 luni în vederea realizării lucrărilor la obiectivul: ,, Înlocuire conductă ţiţei  ø 20″ Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aproximativ 13.600 m)”, în vederea asigurării funcţionării şi exploatării optime a conductei de transport ţiţei în zona comunei Castelu, Judeţul Constanţa.

   Art. 2 – Aprobarea preţului închirierii pe durată determinată de 12 luni a terenului prevăzut la pct. 1, în cuantum de 4.000 lei pentru întreaga suprafaţă de teren pentru 12 luni, cu plata înainte de predarea amplasamentului şi obligativitatea aducerii terenului la starea iniţială.

            Art. 3 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, CONPET S.A. România, compartimentului Registru agricol şi cadastru şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro.

        Castelu: 17.11.2021

INIŢIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

Nicolae ANGHEL

         Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (3), lit. ,,g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de… voturi pentru, … abţineri şi …voturi împotriva, din totalul de 15 consilieri în funcţie.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR. 94 din 17 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE Nr. 11.474/8/17.11.2021