in

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 91 DIN 17.11.2021

PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANȚIE A PROIECTULUI „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA”  DIN PARTEA FONDULUI NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN BUCUREŞTI

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2021;

Având în vedere că urmează perioada de iarnă iar lucrările nu se pot desfăşura din cauza condiţiilor meteorologice şi ţinând cont că data limită de depunere a ultimei cereri de plată este 01.12.2021, se impune prelungirea termenului de implementare a proiectului cu 12 luni, de la data de 01.12.2021, pana la data de 01.12.2022, pentru realizarea lucrărilor şi finalizarea implementării proiectului Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, judeţul Constanţa;

Văzând:

– Referatul de aprobare nr. 11.474/4/17.11.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN Bucureşti, elaborat de primarul comunei d-l Nicolae Anghel;

– Raportul Compartimentului Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile nr. 11.487/17.11.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local;

– Hotărârea Consiliului Local Castelu nr. 34 din 18.04.2021 privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Castelu pentru anul 2021, cu modificările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local Castelu nr. nr.38/15.04.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectul: “Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța”;

– Hotărârea Consiliului Local Castelu nr. 14/24.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.38/15.04.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectul: “Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța”;

– Hotărârea Consiliului Local Castelu nr. 15 din 24.02.2017 privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța”;

– Hotărârea Consiliului Local Castelu nr. 14 din 18.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.14/24.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.38/15.04.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectul: “Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, județul Constanța”;

În conformitate cu prevederile art.1, alin. (1) şi (2), precum şi ale art..3, lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, precum şi cele ale art. 4 – 5 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 79/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 2 și cele ale art. 4, alin. (4) și (5) din Contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0720RN00011721400735/ 01.03.2018 şi ACTELE ADITIONALE nr.01 din data de 10.07.2019, nr. 02 din data de 11.09.2019, nr. 03 din data de 18.01.2021 şi nr. 04 din data de 07.05.2021, încheiat între comuna Castelu și Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Romania;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2),  lit. ,,b” și alin. (4),  lit. ,,b’, cele ale art. 136, alin. (1), art. 139, alin.(3), lit. ,,b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi cele ale art. 197, alin. (4), precum şi cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea solicitării de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM S.A. – IFN Bucureşti în valoare de 2.073.032,50  lei pentru obținerea avansului aferent proiectului Modernizare drumuri de interes local în comuna Castelu, judeţul Constanţa.

Art.2. Aprobarea plăţii comisionului de garantare în sumă de 12.438,20  lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie  prevazută la art.1.

Art.3. Numărul de luni  pentru care se solicită prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garantare emisă de F.N.G.C.I.M.M. S.A. – I.F.N. Bucureşti este de 12 luni, de la data de 01.12.2021, până la data de 01.12.2022, respectiv prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare cu 12 luni, de la data de 01.03.2022 la data de 01.03.2023 pentru proiectul menţionat la art. 1.

Art.4. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Contabilitate – financiar, Compartimentul Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, va fi comunicată Primarului comunei Castelu şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare in Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

               Castelu: 17.11.2021

INIŢIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU, 

Nicolae ANGHEL

        Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr … de voturi pentru, … abțineri și …. voturi împotrivă, din totalul de 15 consilieri în funcție.

Scris de Marius Stirbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

REFERAT DE APROBARE – Nr. 11.474/5/17.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 din 17.11.2021