24 C
Constanța
marți, iunie 25, 2024

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 93 DIN 17 NOIEMBRIE 2021

PRIVIND APROBAREA ADERĂRII   COMUNEI SĂCELE,  JUDEŢUL CONSTANŢA ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ ,,APĂ-CANAL CONSTANŢA”

Consiliul Local al comunei Castelu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2021;

Văzând adresa nr. 771/03.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”, primită şi înregistrată la Primăria comunei Castelu sub nr. 11.132/09.11.2021 şi Hotărârea nr. 47 din 28.09.2021 a Consiliului local al comunei Săcele, judeţul Constanţa privind aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 11.474/6/17.11.2021 şi Proiectul de hotarare nr. 93/17.11.2021 privind aprobarea aderării comunei Săcele, judeţul Constanţa, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”, iniţiat de primarul comunei d-l Nicolae Anghel;

–   Raportul Compartimentului de specialitate nr.  11.473/6/17.11.2021;

–   Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local;

– Hotărârea Consiliului local al comunei Castelu, nr. 94/25.11.2008 privind aprobarea participării Consiliului   local al comunei Castelu în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa- Canal Constanţa”;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive–cadru şi a Statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Actului constitutiv, art. 33 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanţa”;

În baza prevederilor art. 89 alin. (1-2), art. 90 alin. (1), art. 91, art.  129 alin. (2),  lit. ,,e” și alin. (9),  lit. ,,c’, cele ale art. 136, alin. (1), art. 139, alin.(3), lit. ,,f”  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” si cele ale art. 197, precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

SE PROPUNE:

            Art.1 – Aprobarea aderării comunei Săcele, judeţul Constanţa, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă – Canal Constanţa”.

            Art. 2 – Împuternicirea d-lui GHINA CRISTIAN – C.N.P. 1650219134002, posesor al C.I. seria KZ., nr. 567967, eliberată de SPCLEP Castelu, la data de 06.03.2019 – referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, ca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa să voteze pentru modificările propuse şi  să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Castelu Actul Adițional la Statutul Asociaţiei.

             Art. 3 – Împuternicirea d-nei Constantinescu Camelia, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Constanţa.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Castelu, Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanta, în vederea exercitării controlului de legalitate, Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanţa” şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii  administraţiei publice locale, precum şi prin publicare în Monitorul oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro, prin grija secretarului general al comunei.

       Castelu: 17.11.2021      

INITIATOR, PRIMARUL COMUNEI CASTELU,

 Nicolae ANGHEL

 Prezenta hotărâre a fost adoptată conform art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr … de voturi pentru, … abțineri și …. voturi împotrivă, din totalul de 15 consilier în funcție.

Cele mai citite

Informare Publică: Lipsă apă în localitatea Cumpăna!

Astăzi – 25 iunie 2024, s-a înregistrat o avarie la...

Terasa Madam Margot a ajuns ,,pensiune “ pentru oamenii strazii

Locatia era odinioara, un popas obligatoriu pentru o cafea...

Dupa aproape zece ani de la depunerea actelor pentru reabilitare… Vila notarului Soare intra in renovare

Demarata in forta (2014),  lucrarea a fost abandonata la...

Caracotea de la Zorile dă ordine precise

Stere Caracotea e un tip meticulos si tipicar. Angajatii (si...

Domeniul afaceristului Secarea

Sa ai o vila impozanta pe masura averii, deja...
spot_img

Pe aceeasi tema

Topicuri

Domeniul afaceristului Secarea

Sa ai o vila impozanta pe masura averii, deja...

Colectia de milioane! Masinile lui Odagiu, „bat” spre 2.500.000 Euro

Greu de crezut, dar colectia apartine unui afacerist local....

Bucovala & compania

Singur la masa, e usor abatut si cam trist. Cand...

Parca ar fi in ,,Clanul Sicilienilor”

Cand se intalnesc (chiar daca s-au vazut si cu...

Odagiu e prezent mereu la blocul de pe Primaverii

Isi parcheaza Bentley-ul peste drum, direct pe trotuar. In documentele...

Cum arata un teren aflat in proprietatea Primariei

In proprietatea privata a Primariei regasim aproape 4.000 de...

Odagiu isi vinde Bentley-ul Bentayaga

Cand il vezi la volanul SUV–ului de lux ai...

Categorii populare

spot_imgspot_img